Κανονισμός λειτουργίας

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΚΔΑΠ) «Μικρόκοσμος»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 1.Προοίμιο

Όλα τα παιδιά γεννιούνται με βασικές ελευθερίες και δικαιώματα. Οι αρχές της Συμβασης του 1989 για τα δικαιώματα του παιδιού διέπoνται από τέσσερις θεμελιώδεις αρχές:

 1. Μη διάκριση (άρθρο 2): Δεν πρέπει ούτε να επωφελείσαι, ούτε να υποφέρεις εξ’ αιτίας φυλής, χρώματος, καταγωγής, ή κοινωνικών παραγόντων.
 2. Το καλύτερο συμφέρον του παιδιού (άρθρο 3): Νόμοι και δράσεις που αφορούν τα παιδιά πρέπει να θέτουν προτεραιότητα στο τι είναι καλύτερο για σένα και να σε ωφελούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
 3. Επιβίωση, Ανάπτυξη και Προστασία (άρθρο 6): Οι αρχές στη χώρα σου πρέπει να σε προστατεύσουν και να βοηθούν ώστε να εξασφαλιστεί η ολοκληρωμένη ανάπτυξή σου- φυσική, πνευματική, ηθική και κοινωνική.
 4. Συμμετοχή (άρθρο 12): Έχεις το δικαίωμα να εκφράζεις τη γνώμη σου για τις αποφάσεις που αφορούν τη ζωή σου και οι απόψεις σου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Άρθρο 2. Σύσταση και σκοπός

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) «Μικρόκοσμος» είναι Μονάδα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ) με καλή υγεία, από την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως και 12 χρόνων (δηλ. από 5-12 χρόνων). Στη μονάδα αυτή μπορούν να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

Η ύπαρξη του ΚΔΑΠ «Μικρόκοσμος» αποσκοπεί:

 1. Στην παραμονή για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας πέραν του σχολικού ωραρίου σε ένα περιβάλλον ευχάριστο και δημιουργικό που θα ανοίξει νέους ορίζοντες για κάθε παιδί μέσα από το παιχνίδι, το τραγούδι, την ζωγραφική, την συζήτηση, τη γυμναστική κά.
 2. Να αξιοποιήσει σωστά τον ελεύθερο χρόνο του παιδιού.
 3. Να δώσει κίνητρα και ευκαιρίες στο κάθε παιδί.
 4. Να βοηθήσει την εργαζόμενη μητέρα.

Σκοπός του ΚΔΑΠ «Μικρόκοσμος» είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονέων.

Άρθρο 3. Υπηρεσίες και Δραστηριότητες

Το ΚΔΑΠ «Μικρόκοσμος» για την εκπλήρωση των σκοπών του, όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω προβλέπεται να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 1. Υγιεινή και ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την ανάπτυξη ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας.
 2. Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας και ανάπτυξης της κριτικής σκέψης, καθώς και προγραμμάτων στήριξης στη διαδικασία της εκπαίδευσης και κοινωνικοποίησής του.
 3. Yλοποίηση προγραμμάτων με στόχο τη φροντίδα του περιβάλλοντος και την ανάδειξη της ανακύκλωσης, ως διαδικασία αναγέννησης και προστασίας της φύσης.
 4. Υλοποίηση προγραμμάτων με στόχο τη νοητική ανάπτυξη των παιδιών και την απόκτηση γνώσεων, θεωρητικών και εμπειρικών.
 5. Υλοποίηση προγραμμάτων ανάδειξης της σύγχρονης τεχνολογίας, προσαρμοσμένης στην ηλικία των παιδιών και στο δυνητικό τους υπόβαθρο.
 6. Προώθηση των αρχών ομαδικής εργασίας, των φιλικών δεσμών, του σεβασμού στη διαφορετικότητα, της αλληλεγγύης, του δημοκρατικού διαλόγου και της συνεργασίας.
 7. Προώθηση της σημαντικότητας επιρροής και συμμετοχής των παιδιών στις δραστηριότητες μέσα από την έκφραση της άποψης, των ιδεών, της κρίσης και των αναγκών του κάθε παιδιού αλλά και της ομάδας.
 8. Ενημέρωση και στήριξη της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες, με στόχο την ανάπτυξη και την εξέλιξη του κάθε παιδιού.

Άρθρο 4. Κτιριακές εγκαταστάσεις


Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ΚΔΑΠ «Μικρόκοσμος», που βρίσκεται στην οδό Γρυπάρη 131, στην Καλλιθέα πληρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Αριθ.Π1β/Γ.Π.οικ.14951 (ΦΕΚ 1397/τ. Β/22-10-2001).

Άρθρο 5. Ωράριο Λειτουργίας

Το ΚΔΑΠ «Μικρόκοσμος» προσαρμόζει την λειτουργία τους ανάλογα με το ωράριο λειτουργίας των σχολείων της περιοχής. Το Κέντρο διακόπτει τη λειτουργία του κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις αργίες λόγω εορτασμού εθνικού ή τοπικού γεγονότος. Συγκεκριμένα το ωράριο λειτουργίας είναι το παρακάτω:

Δευτέρα ως Παρασκευή
Α’ Βάρδια 13.30-17.30
Β’ Βάρδια 17.30-21.30

Σάββατο
10.00-14.00

Κατά τη θερινή περίοδο και μετά τη λήξη του σχολικού έτους έως την επανέναρξή του, το πρόγραμμα λειτουργίας του ΚΔΑΠ μεταβάλλεται και διαμορφώνεται ως εξής:

Δευτέρα ως Παρασκευή
Α’ Βάρδια 08.00-12.00
Β’ Βάρδια 12.00-16.00

Ο αριθμός των παιδιών σε κάθε βάρδια δεν θα ξεπερνά τον οριζόμενο στην απόφαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

Άρθρο 6. Προσωπικό

Τα ΚΔΑΠ στελεχώνονται σύμφωνα με την αριθ. την Κοινή Υπουργική Απόφαση 4036/27-7-2001 (ΦΕΚ 1128/τ.Β/2001) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει από την Υπουργική απόφαση αριθ. Π1β/Γ.Π.οικ.14951 (ΦΕΚ 1397/τ.Β/22-10-2001):

α. Εξειδικευμένο προσωπικό για τη δημιουργική απασχόληση, ανάλογα με τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι ειδικότητες:
νηπιαγωγός
δάσκαλος
φιλόλογος
γυμναστής
εκπαιδευτής μουσικής
εκπαιδευτής ζωγραφικής
θεατρολόγος
εκπαιδευτής κεραμικής
λογοθεραπευτής
εμψυχωτής
χοροδιδάσκαλος κλπ

Οι ανωτέρω δύναται να είναι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ, ΤΕΙ, ή κάτοχοι άλλων τίτλων σπουδών σχετικών με τις ειδικότητες που προαναφέρονται για τη δημιουργική απασχόληση, σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής. Η αναλογία εξειδικευμένου προσωπικού/παιδιών είναι 2 άτομα ανά 25 παιδιά.

β. Προσωπικό καθαριότητας – βοηθητικών εργασιών.

Θέματα προσωπικού

Το προσωπικό που θα ασχοληθεί στο ΚΔΑΠ θα υποβάλει πιστοποιητικό υγείας το οποίο θα ανανεώνεται κάθε χρόνο και πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, το οποίο θα ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια.

Διευθυντής/-ντρια ορίζεται πτυχιούχος ΠΕ ή ΤΕ με τη μεγαλύτερη εμπειρία στο σχετικό αντικείμενο.

Ο Διευθυντής /-ντρια ασκεί τα καθήκοντα της θέσης αυτής επί πλέον των κυρίων καθηκόντων του. Συνεργάζεται με το εξειδικευμένο προσωπικό ώστε τα παιδιά να βοηθηθούν να αναπτύξουν μέσα από την δημιουργική απασχόληση, φαντασία και έμπνευση, αγωνιστικότητα, ελευθερία και έκφραση, θάρρος και θέληση. Το εξειδικευμένο προσωπικό προσπαθεί να εντοπίσει και να καλλιεργήσει τις ικανότητες και δεξιότητες του παιδιού, να συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση και την ομαλή ένταξή του στην κοινωνία. Το προσωπικό καθαριότητας – βοηθητικών εργασιών εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών, εξωτερικών χώρων, καθώς και κάθε άλλη βοηθητική εργασία που του ανατίθεται από τον υπεύθυνο του Κέντρου.

Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού είναι ανάλογες με το ωράριο εργασίας και τις ώρες λειτουργίας του Κέντρου. Αδικαιολόγητη απουσία του προσωπικού από το Κέντρο κατά τις εργάσιμες ώρες και χωρίς άδεια του/της Διευθυντή/ντριας δεν επιτρέπεται.

Το προσωπικό υποχρεούται να συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου, να εκτελεί τα καθήκοντά που του αναθέτουν και να φροντίζει για την διατήρηση πρόχειρου φαρμακείου.

Άρθρο 7. Τηρούμενα βιβλία

Στο ΚΔΑΠ τηρούνται απαραίτητα και τα ακόλουθα βιβλία:
α) Βιβλίο συμβάντων
β) Βιβλίο παρουσίας παιδιών
γ) Βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας του προσωπικού του Κέντρου

Άρθρο 8. Οικονομικοί Πόροι

Α) Για τα παιδιά των ωφελούμενων γυναικών της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», δεν θα καταβάλλεται καμία επιπρόσθετη αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς το κόστος φιλοξενίας καλύπτεται από την αξία των εντολών τοποθέτησης.

Β) Για τα παιδιά των μη ωφελούμενων γυναικών της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», το ποσό θα ορίζεται ανάλογα με τις δραστηριότητες και τον χρόνο παραμονής στο ΚΔΑΠ από κάθε παιδί.