Κανονισμός Λειτουργίας Περάματος

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΚΔΑΠ)

“Τσιρογιάννη Γεωργία – Μικρόκοσμος”

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Δ.Α.Π, στον οποίο καθορίζονται οι ειδικότερες δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που παρέχονται από τη δομή και οι ειδικότεροι όροι και κανόνες για την αποτελεσματική πραγμάτωση του σκοπού της, στο πλαίσιο που προδιαγράφουν το άρθρο 1 του ν. 4756/2020 και η παρούσα απόφαση.

Προοίμιο

Όλα τα παιδιά γεννιούνται με βασικές ελευθερίες και δικαιώματα. Οι αρχές της Σύμβασης του 1989 για τα δικαιώματα του παιδιού διέπoνται από τέσσερις θεμελιώδεις αρχές:

  1. Μη διάκριση (άρθρο 2): Δεν πρέπει ούτε να επωφελείσαι, ούτε να υποφέρεις εξ’ αιτίας φυλής, χρώματος, καταγωγής, ή κοινωνικών παραγόντων.
  2. Το καλύτερο συμφέρον του παιδιού (άρθρο 3): Νόμοι και δράσεις που αφορούν τα παιδιά πρέπει να θέτουν προτεραιότητα στο τι είναι καλύτερο για σένα και να σε ωφελούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
  3. Επιβίωση, Ανάπτυξη και Προστασία (άρθρο 6): Οι αρχές στη χώρα σου πρέπει να σε προστατεύσουν και να βοηθούν ώστε να εξασφαλιστεί η ολοκληρωμένη ανάπτυξή σου- φυσική, πνευματική, ηθική και κοινωνική.
  4. Συμμετοχή (άρθρο 12): Έχεις το δικαίωμα να εκφράζεις τη γνώμη σου για τις αποφάσεις που αφορούν τη ζωή σου και οι απόψεις σου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Πέραν του ρητού καθορισμού των επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης, ελάχιστο περιεχόμενο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας συνιστούν προβλέψεις για:

αα. Την κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όλων των μελών της κοινότητας της δομής, για τη διαμόρφωση κλίματος που διευκολύνει την απρόσκοπτη, μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία της

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) «Τσιρογιάννη Γεωργία – Μικρόκοσμος», που λειτουργεί στο Πέραμα Αττικής, είναι δομή κοινωνικής πρόνοιας, στην οποία απασχολούνται δημιουργικά παιδιά ηλικίας από πέντε (5) έως δώδεκα (12) ετών, για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας εκτός του σχολικού ωραρίου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στη δομή μπορεί να απασχολούνται και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες.

Σκοπός της δομής είναι η υγιεινή και ασφαλής απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την ανάπτυξη ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και η προαγωγή των δεξιοτήτων τους, με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους και της εξοικείωσής τους με τις νέες τεχνολογίες και με μορφές έκφρασης και επικοινωνίας, όπως το παιχνίδι, το τραγούδι, η ζωγραφική, η μουσική, ο χορός, ο αθλητισμός, οι τέχνες και η συζήτηση, ως μέσων καθοριστικών για την πολύπλευρη ανάπτυξη κάθε παιδιού και την κοινωνικοποίησή του.

Πλέον των ανωτέρω σκοπών, ως δημιουργική απασχόληση των παιδιών νοούνται και δράσεις που προάγουν υγιή πρότυπα κοινωνικής ανάπτυξης και διαβίωσης και κατατείνουν

α) στην καλλιέργεια του σεβασμού στη διαφορετικότητα,

β) στην ενημέρωση και εκπαίδευση για την αντιμετώπιση των πρακτικών βίας και εκφοβισμού,

γ) στην προαγωγή των αξιών του εθελοντισμού,

δ) στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης,

ε) στην εμπέδωση του σεβασμού προς το πολιτιστικό περιβάλλον,

στ) στην ανάπτυξη διατροφικών συνηθειών μέσω της ανάδειξης των ωφελειών της υγιεινής διατροφής,

ζ) στην ενημέρωση για την πρόληψη της σεξουαλικής και κάθε άλλης μορφής κακοποίησης.

Με αφετηρία τον μήνα Σεπτέμβριο, η δομή οφείλει να οργανώνει δράσεις για την εκπλήρωση κάθε επί μέρους σκοπού της παρούσας παραγράφου τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο.

Παράλληλος στόχος του Κ.Δ.Α.Π. «Τσιρογιάννη Γεωργία – Μικρόκοσμος» είναι η ενίσχυση της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, στηρίζοντας την ένταξη ή την παραμονή των γονέων των φιλοξενούμενων παιδιών στην αγορά εργασίας.

Στην κοινωνική αποστολή του Κ.Δ.Α.Π. εντάσσεται και η παροχή υποστήριξης στα φιλοξενούμενα παιδιά για τη μελέτη των σχολικών μαθημάτων της επόμενης ημέρας.

Το Κ.Δ.Α.Π. «Τσιρογιάννη Γεωργία – Μικρόκοσμος» δεν δύναται να λειτουργεί ως φροντιστήριο μαθημάτων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ως φροντιστήριο διδασκαλίας ξένων γλωσσών με στόχο την πιστοποίηση του επιπέδου επάρκειας των γνώσεων των παιδιών, η δε λειτουργία του δεν δύναται να ταυτίζεται με αυτή των αθλητικών σωματείων, των οργανωμένων χώρων άσκησης αποκλειστικά αθλητικών δραστηριοτήτων, των σχολών κλασσικού και σύγχρονου χορού ή των σχολών εκμάθησης πολεμικών και συναφών τεχνών.

Οι προσφερόμενες προς τα παιδιά υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης οφείλουν να είναι πολύπλευρες. Κάθε παιδί απασχολείται σε εβδομαδιαία βάση σε τουλάχιστον τρεις διαφορετικές και μη συναφείς μεταξύ τους δημιουργικές δραστηριότητες. Οι δράσεις είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται συνδυαστικά στο πλαίσιο των επιμέρους εβδομαδιαίων δημιουργικών δραστηριοτήτων.

ββ. Τις ειδικότερες υποχρεώσεις του προσωπικού της δομής κατά τη λειτουργία της

Τα Κ.Δ.Α.Π. στελεχώνονται σύμφωνα με την αριθ. την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Γ.Π.Δ11 οικ./31252 (ΦΕΚ 2332/τ.Β/2021):

Στο Κ.Δ.Α.Π. απασχολείται υποχρεωτικά:

α) Εξειδικευμένο προσωπικό ανάλογα με τις δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που πρόκειται να αναπτυχθούν και με γνώμονα την ηλικιακή κατηγορία των παιδιών, στην οποία απευθύνονται τα Κ.Δ.Α.Π..

Οι υπάλληλοι που προσλαμβάνονται ως εξειδικευμένο προσωπικό πρέπει να είναι απόφοιτοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή κάτοχοι τίτλων σπουδών σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής, σχετικών με τις δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που αναπτύσσονται στο Κέντρο.

Οι τίτλοι σπουδών και το βιογραφικό των εργαζομένων φυλάσσονται στη δομή και επιδεικνύονται κατά τους διενεργούμενους ελέγχους.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι ειδικότητες:

νηπιαγωγός
δάσκαλος
μαθηματικός
γυμναστής
εκπαιδευτής μουσικής
εκπαιδευτής ζωγραφικής
θεατρολόγος
χοροδιδάσκαλος κλπ

Η αναλογία εξειδικευμένου προσωπικού/φιλοξενούμενων παιδιών είναι δύο (2) άτομα ανά είκοσι πέντε (25) παιδιά.

β) Προσωπικό καθαριότητας και βοηθητικών εργασιών.

Το προσωπικό που απασχολείται στο ΚΔΑΠ υποβάλει πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Θέματα προσωπικού

Για την πρόσληψη εργαζομένου στο Κ.Δ.Α.Π. (εξειδικευμένο προσωπικό, προσωπικό καθαριότητας, προσωπικό βοηθητικών εργασιών) απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού υγείας, το οποίο ανανεώνεται ανά διετία, με εξαίρεση την υποβολή ακτινογραφίας θώρακος, η οποία προσκομίζεται ανά τετραετία. Επίσης, απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού ποινικού μητρώου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα, τετελεσμένα ή εν αποπείρα, της σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη, καθώς και για τα εγκλήματα του άρθρου 336, της παρ. 3 του άρθρου 337, των άρθρων 339, 342,348, 348Α, 348Β, 348Γ και 351Α του Ποινικού Κώδικα.

Από το εξειδικευμένο Προσωπικό του Κ.Δ.Α.Π. ορίζεται ως Διευθυντής/ντρια, πτυχιούχος Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με εμπειρία στο σχετικό αντικείμενο. Ο Διευθυντής/ντρια ασκεί τα καθήκοντα της θέσης αυτής, πλέον των κυρίων καθηκόντων του.

Το προσωπικό καθαριότητας – βοηθητικών εργασιών εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών, εξωτερικών χώρων, καθώς και κάθε άλλη βοηθητική εργασία που του ανατίθεται από τον υπεύθυνο του Κέντρου.

Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού είναι ανάλογες με το ωράριο εργασίας και τις ώρες λειτουργίας του Κ.Δ.Α.Π.. Αδικαιολόγητη απουσία του προσωπικού από το Κ.Δ.Α.Π. κατά τις εργάσιμες ώρες και χωρίς άδεια του/της Διευθυντή/ντριας δεν επιτρέπεται.

Το προσωπικό υποχρεούται να συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του Κ.Δ.Α.Π., να εκτελεί τα καθήκοντά που του αναθέτουν και να φροντίζει για την διατήρηση πρόχειρου φαρμακείου.

γγ. Την προσέλευση και παραμονή των φιλοξενουμένων παιδιών στη δομή

Το Κ.Δ.Α.Π. οφείλει να τηρεί:

α) Μητρώο / αρχείο με τα στοιχεία των εγγεγραμμένων παιδιών ανά βάρδια
β) Μητρώο / αρχείο με τα στοιχεία των εργαζομένων
γ) Εβδομαδιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων – εργαστηρίων – δραστηριοτήτων – επισκέψεων εκτός δομής.

Το βασικό πρόγραμμα των δραστηριοτήτων του Κ.Δ.Α.Π. πρέπει να υλοποιείται στους χώρους στους οποίους στεγάζεται η δομή, στη Διεύθυνση που αναγράφεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του και οι οποίοι νομίμως έχουν αδειοδοτηθεί.

Στο Κ.Δ.Α.Π. τηρούνται απαραίτητα και τα ακόλουθα βιβλία:

α) Βιβλίο συμβάντων

β) Βιβλίο παρουσίας παιδιών

γ) Βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας του προσωπικού του Κέντρου

δδ. Τη συνεργασία με τους γονείς ή τους κηδεμόνες των φιλοξενούμενων παιδιών και την ενημέρωσή τους

Το ΚΔΑΠ “Τσιρογιάννη Γεωργία – Μικρόκοσμος” για την εκπλήρωση του σκοπού του, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο αα του παρόντος κανονισμού προβλέπεται να παρέχουν τις παρακάτω υπηρεσίες:

 Υγιεινή και ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την ανάπτυξη ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας

 Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης, ψυχαγωγίας, άθλησης κ.λ.π.

 Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων

 Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες

εε. Τη διατήρηση της ποιότητας των χώρων της δομής

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Κ.Δ.Α.Π. «Τσιρογιάννη Γεωργία», που βρίσκεται στην οδό Ηπείρου 48 και Ηλέκτρας, στο Πέραμα πληρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Αριθ. Γ.Π.Δ11 οικ./31252 (ΦΕΚ 2332/τ.Β/2021).

Κατά τον μήνα Αύγουστο που η δομή παραμένει κλειστή δύναται να διενεργούνται εργασίες συνήρησης και αναβάθμισης της ποιότητας των χώρων.

στ. Την αντιμετώπιση της αποκλίνουσας συμπεριφοράς των παιδιών από τους κανόνες που σκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία της δομής, με ειδικότερη μνεία στην πρόληψη φαινομένων βίας και εκφοβισμού και την ανάπτυξη θετικού κλίματος

Σε κάθε μονάδα των Φορέων Παιδικής Προστασίας ορίζεται Υπεύθυνος Προστασίας Ανηλίκων. Ο Φορέας Παιδικής Προστασίας υποχρεούται να αναρτά σε εμφανές σημείο των κοινόχρηστων χώρων της μονάδας το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τα κανάλια επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Ανηλίκων. (άρθρο 5 παρ.1 Ν.4837/21)

Υπεύθυνος Προστασίας Ανηλίκων ορίζεται μέλος του προσωπικού, ειδικότητας που σχετίζεται με την παιδική προστασία.

ζζ. Το ωράριο λειτουργίας της δομής και τις εντός αυτού βάρδιες

Το Κ.Δ.Α.Π. «Τσιρογιάννη Γεωργία – Μικρόκοσμος» λειτουργεί το διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου κάθε έτος, διακόπτει δε τη λειτουργία του τον μήνα Αύγουστο και κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις αργίες λόγω εορτασμού εθνικού ή τοπικού γεγονότος ή εορτασμού του Πολιούχου Αγίου του Δήμου.

Επίσης δεν δύναται να λειτουργεί κατά τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή.

Παράλληλα, προσαρμόζει τη λειτουργία του ανάλογα με το ωράριο λειτουργίας των σχολείων της περιοχής.

Συγκεκριμένα το ωράριο λειτουργίας είναι το παρακάτω:

Δευτέρα ως Παρασκευή

Α’ Βάρδια 13.30-17.30
Β’ Βάρδια 17.30-21.30

Κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγένων και του Πάσχα και κατά τη θερινή περίοδο και μετά τη λήξη του σχολικού έτους έως την επανέναρξή του, το πρόγραμμα λειτουργίας του ΚΔΑΠ μεταβάλλεται και διαμορφώνεται ως εξής:

Δευτέρα ως Παρασκευή

Α’ Βάρδια 08.00-12.00
Β’ Βάρδια 12.00-16.00

Ο αριθμός των παιδιών σε κάθε βάρδια δεν θα ξεπερνά τον οριζόμενο στην απόφαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

ηη. Την ειδικότερη εσωτερική διαδικασία εφαρμογής του δύο πρώτων εδαφίων της παρ. 2 του άρθρου 6 ως προς την εγγραφή παιδιών που δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξή τους σε Κ.Δ.Α.Π.

Α) Για τα παιδιά των ωφελούμενων της Πράξης “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης”, δεν θα καταβάλλεται καμία επιπρόσθετη αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς το κόστος φιλοξενίας καλύπτεται από την αξία των εντολών τοποθέτησης.

Β) Για τα παιδιά των μη ωφελούμενων της Πράξης “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης”, το ποσό θα ορίζεται ανάλογα με τις δραστηριότητες και τον χρόνο παραμονής στο Κ.Δ.Α.Π. από κάθε παιδί.

Εγγραφή παιδιών

Για την εγγραφή των παιδιών υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα, στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του ίδιου και του παιδιού, η ηλικία του παιδιού, ο Αριθμός του Φορολογικού του Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του γονέα ή κηδεμόνα, ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του παιδιού και του γονέα ή του κηδεμόνα του, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του γονέα του παιδιού ή του κηδεμόνα του, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και η διεύθυνση της κατοικίας του.

Η υποβολή της αίτησης με τα ανωτέρω στοιχεία επέχει θέση εξουσιοδότησης προς τον φορέα για τη δήλωσή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την οποία υλοποιεί και διαχειρίζεται η εταιρία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), μέσω της οποίας ελέγχεται η λειτουργία των Κ.Δ.Α.Π. και αξιολογούνται ως δομές Κοινωνικής Πρόνοιας.

β. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο προκύπτει η ηλικία του παιδιού.

γ. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (A΄ 267), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α΄ ). Εφόσον σχετικό Ατομικό Δελτίο έχει ήδη εκδοθεί για την υποβολή του στην σχολική μονάδα που φοιτά το παιδί, είναι δυνατόν να προσκομίζεται αντίγραφό του.

Διακοπή φιλοξενίας

Η φιλοξενία παιδιού δύναται να διακόπτεται με απόφαση του Κ.Δ.Α.Π. στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν ζητηθεί από τον γονέα ή κηδεμόνα του.

β) Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή την υγεία του παιδιού που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν από τη δομή, μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τον γονέα ή κηδεμόνα.

γ) Όταν, παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις προς τον γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού, δεν συμμορφώνεται με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας της δομής.

δ) Όταν το παιδί απουσιάζει αδικαιολόγητα από τη Δομή πέραν των τριάντα (30) συνεχόμενων ημερών και εφόσον έχει ειδοποιηθεί εγγράφως ο γονέας ή κηδεμόνας του, πριν την παρέλευση τηςανωτέρω προθεσμίας.

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται στον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή της δομής και το εξειδικευμένο προσωπικό της.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2332/2.06.2021 το ΚΔΑΠ “Τσιρογιάννη Γεωργία – Μικρόκοσμος” πληροί όσα αναγράφονται.