Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζετε για τις αιτήσεις για το ΕΣΠΑ

Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζετε για τις αιτήσεις για το ΕΣΠΑ

Η ΕETAA ανακοινώνει την εκκίνηση της διαδικασίας για την υλοποίηση του Προγράµµατος

«Προώθηση και Υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόµων µε αναπηρία σε υπηρεσίες δηµιουργικής απασχόλησης».

Η Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τους υποψηφίους, θα δηµοσιευθεί εντός των επόµενων ηµερών.

Δικαίωµα συµµετοχής για τα ΚΔΑΠ θα έχουν παιδιά 5 έως 12 ετών.

Το δικαίωµα συµµετοχής αφορά σε παιδιά µε συνολικό εισόδημα της οικογένειάς τους για το φορολογικό έτος 2021:

Έως 27.000€ για οικογένειες που έχουν έως 2 παιδιά,

Έως 30.000€ για οικογένειες που έχουν έως 3 παιδιά,

Έως 33.000€ για οικογένειες που έχουν έως 4 παιδιά, και τις

Έως 36.000€ για οικογένειες που έχουν από 5 παιδιά και άνω.

Κριτήρια επιλογής είναι το οικογενειακό εισόδηµα φορολογικού έτους 2021 και η οικογενειακή κατάσταση –κοινωνικά κριτήρια όπως η διαβίωση σε µονογονεϊκές ή πολύτεκνες οικογένειες, η ανεργία των γονέων ή /και ειδικές συνθήκες ευαλωτότητας παιδιών και των γονέων τους, πχ άτοµα µε αναπηρία.

Για τις ανάγκες προετοιµασίας των ενδιαφεροµένων σηµειώνεται ότι κατά την υποβολή αίτησης συµµετοχής απαιτείται για όλους τους αιτούντες:

  1. Εκκαθαρισµένη φορολογική δήλωση έτους 2021
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναµο έγγραφο, τρέχοντος έτους
  3. Πιστοποιητικό/ά αναπηρίας (όπου υπάρχει ΑµεΑ – αιτούντες, έτερο µέλος, παιδί)
  4. ΑΜΚΑ των παιδιών/ΑµεΑ για τα οποία υποβάλλεται αίτηση

Περαιτέρω επισηµαίνεται ότι:

Η ΕΕΤΑΑ διασυνδέεται µε το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ για την άντληση στοιχείων και δικαιολογητικών από τα πληροφοριακά συστήµατα της ΑΑΔΕ, του ΟΑΕΔ, του Μητρώου Πολιτών, της ΗΔΙΚΑ ΑΕ κ.λπ.

Αν η άντληση των στοιχείων δεν είναι δυνατή π.χ. λόγω µη ταυτοποίησης ή αν υπάρχει διαφωνία µε τα επιστρεφόµενα στοιχεία, ο/η αιτών/αιτούσα υποβάλλει µέσω της εφαρµογής τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, µε τη διαδικασία της επισύναψης αρχείου pdf (upload).

Η διαδικασία της επισύναψης δικαιολογητικού ακολουθείται και στην περίπτωση που δεν υπάρχει διεπαφή για την άντλησή του π.χ. πιστοποιητικά για τους/τις αλλοδαπούς-ές ή τα Άτοµα µε Αναπηρία.

Για όλα τα παιδιά για τα οποία υποβάλλεται αίτηση, απαιτείται ο ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατό να αντληθεί από διεπαφές, θα ζητηθεί να γίνει επισύναψη (upload) της εκτύπωσης των στοιχείων ΑΜΚΑ από το ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

Σε περίπτωση που ο αιτών, διαπιστώσει απόκλιση των στοιχείων που έχουν αντληθεί µε όσα ισχύουν, θα έχει τη δυνατότητα να τα διορθώσει στην ηλεκτρονική αίτησή του και να επισυνάψει (upload) το/τα έγγραφο/φα µε τα ορθά στοιχεία, πριν την οριστικοποίηση και υποβολή της αίτηση.

Έγγραφα πιστοποίησης οικογενειακής κατάστασης για Έλληνες πολίτες

1) Μονογονεϊκή οικογένεια:

α) Ανύπαντρος γονέας: Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (ΠΟΚ) τρέχοντος έτους που θα αναφέρεται το/τα παιδί/παιδιά.

β) Χήρος/Χήρα: Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (ΠΟΚ) τρέχοντος έτους που θα αναφέρεται το/τα παιδί/παιδιά, ΚΑΙ Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου συζύγου (εάν δεν προκύπτει από το ΠΟΚ).

γ) Διαζευγµένος/η: Οποιοδήποτε αντίγραφο από τα παρακάτω αναφερόµενα έγγραφα που θα πιστοποιεί τη διάζευξη, εάν αυτή δεν αναφέρεται στο ΠΟΚ (τρέχοντος έτους): Διαζευκτήριο/ Δικαστική Απόφαση/ Συµβολαιογραφική Πράξη ή Δικαστική Απόφαση ή Διαζευκτήριο από Εκκλησία ή Λύση Συµφώνου Συµβίωσης ή Βεβαίωση µεταβολών ατοµικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ. ή Αντίγραφο από την Προσωποποιηµένη Πληροφόρηση του taxisnet.

δ) Σε διάσταση: Βεβαίωση µεταβολών ατοµικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ. ή Αντίγραφο από την Προσωποποιηµένη Πληροφόρηση του taxisnet.

2) Σύµφωνο συµβίωσης

Αντίγραφο σύµφωνου συµβίωσης ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (ΠΟΚ) τρέχοντος έτους ή Αντίγραφο προσωποποιηµένης πληροφόρησης του Taxisnet.

3) Ανάδοχοι γονείς

Αντίγραφο Πράξης Σύστασης Αναδοχής (µε δικαστική απόφαση ή µε εισαγγελική διάταξη), ή Αντίγραφο Πράξης µε Σύµβαση ή Πράξη δυνάµει του άρθρου 18 του Ν. 4538/2018, Α 83, ή Πιστοποιητικό εγγραφής της αναδοχής στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριµένων Αναδοχών από το ΕΚΚΑ.

4) Επιµέλεια ή Συνεπιµέλεια

Αντίγραφο δικαστικής απόφασης επιµέλειας / επιτροπείας του παιδιού.

Έγγραφα πιστοποίησης οικογενειακής κατάστασης ή κατάστασης για αλλοδαπούς πολίτες ΕΕ ή τρίτων χωρών

Απαιτείται η επισύναψη (upload) αντίγραφου Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης (ΠΟΚ) ή οποιοδήποτε άλλου ισοδύναµου επίσηµο εγγράφου, που να έχει εκδοθεί µετά την 1η/06/2021 και να περιλαµβάνει το/τα παιδί/α για το/τα οποίο/α υποβάλλεται η αίτηση.

Όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας, απαιτείται να είναι µεταφρασµένα αρµοδίως στην ελληνική γλώσσα (Πρεσβεία / Προξενείο / Υπ. Εξωτερικών / Διαπιστευµένο δικηγόρο).

1) Πολίτης ΕΕ

Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης ή οποιοδήποτε ισοδύναµο επίσηµο έγγραφο.

2) Πολίτης εκτός ΕΕ (Τρίτων Χωρών)

α) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης ή οιοδήποτε ισοδύναµο επίσηµο έγγραφο, ΚΑΙ

β)Αντίγραφο Άδειας Διαµονής σε ισχύ ή της αίτησης ανανέωσής

3) Πολίτης µε άσυλο

α) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης ή οιοδήποτε ισοδύναµο επίσηµο έγγραφο (Ύπατη Αρµοστεία κ.ά.), ΚΑΙ

β) Αντίγραφο Κάρτας Ασύλου

Έγγραφα πιστοποίησης κατάστασης αναπηρίας

Αιτών µε 67% & άνω αναπηρία

Αιτών µε 35% & άνω αναπηρία

Σύζυγος µε 35% & άνω αναπηρία

Παιδί µε 35% & άνω αναπηρία

Αντίγραφο Πιστοποίησης της Αναπηρίας σε ισχύ από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) µε διάρκεια ισχύος και ποσοστό αναπηρίας

ή Αντίγραφο της αίτησης του δικαιούχου προς το ΚΕ.Π.Α. για νέα γνωµάτευση που να αναγράφεται η αναπηρία και το ποσοστό αυτής

ή Αντίγραφο Πιστοποίησης της Αναπηρίας Υγειονοµικών Επιτροπών των Ενόπλων Δυνάµεων ή Αντίγραφο Απόφασης Χορήγησης Σύνταξης.

Έγγραφα πιστοποίησης κατάστασης ανεργίας

ΜΟΝΟ σε περίπτωση που ζητηθεί να γίνει επισύναψη εγγράφου (upload)