Κανονισμός λειτουργίας Καλλιθέας

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΚΔΑΠ) «Μικρόκοσμος»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 1.Προοίμιο

Όλα τα παιδιά γεννιούνται με βασικές ελευθερίες και δικαιώματα. Οι αρχές της Συμβασης του 1989 για τα δικαιώματα του παιδιού διέπoνται από τέσσερις θεμελιώδεις αρχές:

  1. Μη διάκριση (άρθρο 2): Δεν πρέπει ούτε να επωφελείσαι, ούτε να υποφέρεις εξ’ αιτίας φυλής, χρώματος, καταγωγής, ή κοινωνικών παραγόντων.
  2. Το καλύτερο συμφέρον του παιδιού (άρθρο 3): Νόμοι και δράσεις που αφορούν τα παιδιά πρέπει να θέτουν προτεραιότητα στο τι είναι καλύτερο για σένα και να σε ωφελούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
  3. Επιβίωση, Ανάπτυξη και Προστασία (άρθρο 6): Οι αρχές στη χώρα σου πρέπει να σε προστατεύσουν και να βοηθούν ώστε να εξασφαλιστεί η ολοκληρωμένη ανάπτυξή σου- φυσική, πνευματική, ηθική και κοινωνική.
  4. Συμμετοχή (άρθρο 12): Έχεις το δικαίωμα να εκφράζεις τη γνώμη σου για τις αποφάσεις που αφορούν τη ζωή σου και οι απόψεις σου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Άρθρο 2. Σύσταση – σκοπός – υπηρεσίες/δραστηριότητες

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) «Μικρόκοσμος» είναι δομή κοινωνικής πρόνοιας, στην οποία απασχολούνται δημιουργικά παιδιά ηλικίας από πέντε (5) έως δώδεκα (12) ετών, για ένα χρονικό διάστημα της ημέρας εκτός του σχολικού ωραρίου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στη δομή μπορεί να απασχολούνται και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες.

Σκοπός της δομής είναι η υγιεινή και ασφαλής απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την ανάπτυξη ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και η προαγωγή των δεξιοτήτων τους, με την εφαρμογή σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και οργανωμένων εξατομικευμένων και ομαδικών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξής τους και της εξοικείωσής τους με τις νέες τεχνολογίες και με μορφές έκφρασης και επικοινωνίας, όπως το παιχνίδι, το τραγούδι, η ζωγραφική, η μουσική, ο χορός, ο αθλητισμός, οι τέχνες και η συζήτηση, ως μέσων καθοριστικών για την πολύπλευρη ανάπτυξη κάθε παιδιού και την κοινωνικοποίησή του.

Πλέον των ανωτέρω σκοπών, ως δημιουργική απασχόληση των παιδιών νοούνται και δράσεις που προάγουν υγιή πρότυπα κοινωνικής ανάπτυξης και διαβίωσης και κατατείνουν:

α) στην καλλιέργεια του σεβασμού στη διαφορετικότητα,

β) στην ενημέρωση και εκπαίδευση για την αντιμετώπιση των πρακτικών βίας και εκφοβισμού,

γ) στην προαγωγή των αξιών του εθελοντισμού,

δ) στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης,

ε) στην εμπέδωση του σεβασμού προς το πολιτιστικό περιβάλλον,

στ) στην ανάπτυξη διατροφικών συνηθειών μέσω της ανάδειξης των ωφελειών της υγιεινής διατροφής,

ζ) στην ενημέρωση για την πρόληψη της σεξουαλικής και κάθε άλλης μορφής κακοποίησης.

Με αφετηρία τον μήνα Σεπτέμβριο, η δομή οφείλει να οργανώνει δράσεις για την εκπλήρωση κάθε επί μέρους σκοπού της παρούσας παραγράφου τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο.

Παράλληλος στόχος του Κ.Δ.Α.Π. «Μικρόκοσμος» είναι η ενίσχυση της εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, στηρίζοντας την ένταξη ή την παραμονή των γονέων των φιλοξενούμενων παιδιών στην αγορά εργασίας.

Στην κοινωνική αποστολή του Κ.Δ.Α.Π. εντάσσεται και η παροχή υποστήριξης στα φιλοξενούμενα παιδιά για τη μελέτη των σχολικών μαθημάτων της επόμενης ημέρας.

Το Κ.Δ.Α.Π. «Μικρόκοσμος» δεν δύναται να λειτουργεί ως φροντιστήριο μαθημάτων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ως φροντιστήριο διδασκαλίας ξένων γλωσσών με στόχο την πιστοποίηση του επιπέδου επάρκειας των γνώσεων των παιδιών, η δε λειτουργία του δεν δύναται να ταυτίζεται με αυτή των αθλητικών σωματείων, των οργανωμένων χώρων άσκησης αποκλειστικά αθλητικών δραστηριοτήτων, των σχολών κλασσικού και σύγχρονου χορού ή των σχολών εκμάθησης πολεμικών και συναφών τεχνών.

Οι προσφερόμενες προς τα παιδιά υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης οφείλουν να είναι πολύπλευρες. Κάθε παιδί απασχολείται σε εβδομαδιαία βάση σε τουλάχιστον τρεις διαφορετικές και μη συναφείς μεταξύ τους δημιουργικές δραστηριότητες. Οι δράσεις είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται συνδυαστικά στο πλαίσιο των επιμέρους εβδομαδιαίων δημιουργικών δραστηριοτήτων.

Άρθρο 3. Κτιριακές εγκαταστάσεις

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Κ.Δ.Α.Π. «Μικρόκοσμος», που βρίσκεται στην οδό Γρυπάρη 131, στην Καλλιθέα πληρούν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Αριθ.Π1β/Γ.Π.οικ.14951 (ΦΕΚ 1397/τ. Β/22-10-2001).

Άρθρο 4. Ωράριο Λειτουργίας

Το Κ.Δ.Α.Π. «Μικρόκοσμος» προσαρμόζει την λειτουργία τους ανάλογα με το ωράριο λειτουργίας των σχολείων της περιοχής. Το Κέντρο διακόπτει τη λειτουργία του κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις αργίες λόγω εορτασμού εθνικού ή τοπικού γεγονότος. Επίσης δεν δύναται να λειτουργεί κατά τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή.

Συγκεκριμένα το ωράριο λειτουργίας είναι το παρακάτω:

Δευτέρα ως Παρασκευή
Α’ Βάρδια 13.30-17.30
Β’ Βάρδια 17.30-21.30

Κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγένων και του Πάσχα και κατά τη θερινή περίοδο και μετά τη λήξη του σχολικού έτους έως την επανέναρξή του, το πρόγραμμα λειτουργίας του ΚΔΑΠ μεταβάλλεται και διαμορφώνεται ως εξής:

Δευτέρα ως Παρασκευή
Α’ Βάρδια 08.00-12.00
Β’ Βάρδια 12.00-16.00

Ο αριθμός των παιδιών σε κάθε βάρδια δεν θα ξεπερνά τον οριζόμενο στην απόφαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

Άρθρο 5. Προσωπικό

Τα Κ.Δ.Α.Π. στελεχώνονται σύμφωνα με την αριθ. την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Γ.Π.Δ11 οικ./31252 (ΦΕΚ 2332/τ.Β/2021):

Στο Κ.Δ.Α.Π. απασχολείται υποχρεωτικά:

α) Εξειδικευμένο προσωπικό ανάλογα με τις δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που πρόκειται να αναπτυχθούν και με γνώμονα την ηλικιακή κατηγορία των παιδιών, στην οποία απευθύνονται τα Κ.Δ.Α.Π..

Οι υπάλληλοι που προσλαμβάνονται ως εξειδικευμένο προσωπικό πρέπει να είναι απόφοιτοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή κάτοχοι τίτλων σπουδών σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής, σχετικών με τις δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που αναπτύσσονται στο Κέντρο. Οι τίτλοι σπουδών και το βιογραφικό των εργαζομένων φυλάσσονται στη δομή και επιδεικνύονται κατά τους διενεργούμενους ελέγχους.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι ειδικότητες:
νηπιαγωγός
δάσκαλος
φιλόλογος
γυμναστής
εκπαιδευτής μουσικής
εκπαιδευτής ζωγραφικής
θεατρολόγος
εκπαιδευτής κεραμικής
λογοθεραπευτής
εμψυχωτής
χοροδιδάσκαλος κλπ

Η αναλογία εξειδικευμένου προσωπικού/φιλοξενούμενων παιδιών είναι δύο (2) άτομα ανά είκοσι πέντε (25) παιδιά.

β) Προσωπικό καθαριότητας και βοηθητικών εργασιών.

Θέματα προσωπικού

Για την πρόσληψη εργαζομένου στο Κ.Δ.Α.Π. (εξειδικευμένο προσωπικό, προσωπικό καθαριότητας, προσωπικό βοηθητικών εργασιών) απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού υγείας, το οποίο ανανεώνεται ανά διετία, με εξαίρεση την υποβολή ακτινογραφίας θώρακος, η οποία προσκομίζεται ανά τετραετία. Επίσης, απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού ποινικού μητρώου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα, τετελεσμένα ή εν αποπείρα, της σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη, καθώς και για τα εγκλήματα του άρθρου 336, της παρ. 3 του άρθρου 337, των άρθρων 339, 342,348, 348Α, 348Β, 348Γ και 351Α του Ποινικού Κώδικα.

Από το εξειδικευμένο Προσωπικό του Κ.Δ.Α.Π. ορίζεται ως Διευθυντής/ντρια, πτυχιούχος Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με εμπειρία στο σχετικό αντικείμενο. Ο Διευθυντής/ντρια ασκεί τα καθήκοντα της θέσης αυτής, πλέον των κυρίων καθηκόντων του.

Το προσωπικό καθαριότητας – βοηθητικών εργασιών εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών, εξωτερικών χώρων, καθώς και κάθε άλλη βοηθητική εργασία που του ανατίθεται από τον υπεύθυνο του Κέντρου.

Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού είναι ανάλογες με το ωράριο εργασίας και τις ώρες λειτουργίας του Κ.Δ.Α.Π.. Αδικαιολόγητη απουσία του προσωπικού από το Κ.Δ.Α.Π. κατά τις εργάσιμες ώρες και χωρίς άδεια του/της Διευθυντή/ντριας δεν επιτρέπεται.

Το προσωπικό υποχρεούται να συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του Κ.Δ.Α.Π., να εκτελεί τα καθήκοντά που του αναθέτουν και να φροντίζει για την διατήρηση πρόχειρου φαρμακείου.

Άρθρο 6. Τηρούμενα βιβλία

Στο Κ.Δ.Α.Π. τηρούνται απαραίτητα και τα ακόλουθα βιβλία:
α) Βιβλίο συμβάντων
β) Βιβλίο παρουσίας παιδιών
γ) Βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας του προσωπικού του Κέντρου

Άρθρο 7. Οικονομικοί Πόροι

Α) Για τα παιδιά των ωφελούμενων γυναικών της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», δεν θα καταβάλλεται καμία επιπρόσθετη αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς το κόστος φιλοξενίας καλύπτεται από την αξία των εντολών τοποθέτησης.

Β) Για τα παιδιά των μη ωφελούμενων γυναικών της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», το ποσό θα ορίζεται ανάλογα με τις δραστηριότητες και τον χρόνο παραμονής στο Κ.Δ.Α.Π. από κάθε παιδί.

Άρθρο 8. Εγγραφή παιδιών

Για την εγγραφή των παιδιών υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα, στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του ίδιου και του παιδιού, η ηλικία του παιδιού, ο Αριθμός του Φορολογικού του Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του γονέα ή κηδεμόνα, ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του παιδιού και του γονέα ή του κηδεμόνα του, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου του γονέα του παιδιού ή του κηδεμόνα του, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και η διεύθυνση της κατοικίας του. Η υποβολή της αίτησης με τα ανωτέρω στοιχεία επέχει θέση εξουσιοδότησης προς τον φορέα για τη δήλωσή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την οποία υλοποιεί και διαχειρίζεται η εταιρία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), μέσω της οποίας ελέγχεται η λειτουργία των Κ.Δ.Α.Π. και αξιολογούνται ως δομές Κοινωνικής Πρόνοιας.

β. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο προκύπτει η ηλικία του παιδιού.

γ. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (A΄ 267), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α΄ 8). Εφόσον σχετικό Ατομικό Δελτίο έχει ήδη εκδοθεί για την υποβολή του στην σχολική μονάδα που φοιτά το παιδί, είναι δυνατόν να προσκομίζεται αντίγραφό του.

Άρθρο 9. Διακοπή φιλοξενίας

Η φιλοξενία παιδιού δύναται να διακόπτεται με απόφαση του Κ.Δ.Α.Π. στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν ζητηθεί από τον γονέα ή κηδεμόνα του.

β) Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή την υγεία του παιδιού που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν από τη δομή, μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τον γονέα ή κηδεμόνα.

γ) Όταν, παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις προς τον γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού, δεν συμμορφώνεται με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας της δομής.

δ) Όταν το παιδί απουσιάζει αδικαιολόγητα από τη Δομή πέραν των τριάντα (30) συνεχόμενων ημερών και εφόσον έχει ειδοποιηθεί εγγράφως ο γονέας ή κηδεμόνας του, πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας.